ორგანიზაციის დანიშნულებაა

გურიის რეგიონის მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება და  უფლებების რეალიზების ხელშეწყობა, მოქალაქეთა თვითშეგნების ამაღლებითა და მმათველობით პროცესებში ჩართულობის გაზრდით. 

კერძოდ: 

 • მოქალაქეთა ინფორმირება
 • საჭიროებათა კვლევა
 • ინტერესთა დაცვის კამპანიების წარმოება 
 • სახელმწიფო უწყებების მონიტორინგი

ორგანიზაციის მიზნებია 

 • ადამიანზე მორგებული მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა
 • ადამიანის უფლებების სწავლება, მოქალაქეთა მხარდაჭერა, მათი ცოდნით და ინფორმაციით გაძლიერება
 • გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა 
 • გარემოს დაცვა
 • ინფრასტრუტურული პროექტების ინიციირება და მონიტორინგი

ორგანიზაციის ღირებულებებია:

 • დემოკრატია და თანამონაწილეობა
 • ადამიანის თავისუფლებების და თანასწორობის რწმენა 
 •  გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება საზოგადოების წინაშე
 • განვითარებისკენ სწრაფვა
 • მიუკერძოებლობა
 • ცოდნა და პროფესიონალიზმი