Skip to content

გრიგოლ მახარაძე

დირექტორი

იურისტი, სამოქალაქო აქტივისტი. 2011-2023 წლებში იყო USAID-ის დაფუძნებული დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორი. აქვს ადგილობრივი თვითმმართველობის, მოქალაქეთა ჩართულობის, გარემოს დაცვის და სხვა საკითხებზე პროექტების მართვის, ტრენინგების ჩატარების, შეხვედრების და დისკუსიების ორგანიზების გამოცდილება.